Sotheby’s auksionynda dünýädäki iň gymmat marka satyldy

Sotheby’s auksionynda dünýädäki iň gymmat marka satyldy

Dünýäniň iň gadymy filatelistik dileri bolan Stanley Gibbons iňlis kompaniýasy Sotheby’s auksionynda şu wagta çenli satylanlardan iň gymmat bolan “Britan Gwianasy” markasyny 8,3 mln dollara satyn aldy. Firmanyň ýaýradylan beýannamasynda aýdylyşyna görä, bir sent bahaly marka Londonyň merkezinde Strend köçesindäki Stanley Gibbons flagman dükanynda görkeziler. Bu barada www.sb.by habar berýär.

Gyzylda gara reňk bilen çap edilen sekizburçly “Britan Gwianasynda” deşikler ýok. Markanyň merkezinde ýokarsynda latyn dilinde koloniýanyň şygary – Damus Petimus Que Vicissim (“Berýäris we alarys diýip umyt edýäris”) – ýerleşdirilen üç bogaldakly gäminiň şekili bar. 
“Filateliýanyň şa gyzy” resmi däl ady bilen belli bolan “Britan Gwianasy” Beýik Britaniýanyň bu koloniýasy Londondan wada berlen marka toplumyny almadyk mahaly, 1856-njy ýylda çap edilen markalaryň seriýasyna girdi. Ýerli poçta müdiri dürli gymmaty bolan üç marka seriýasyny çykarýar. Bir sent bahaly iň arzan seriýadan häzir Stanley Gibbons tarapyndan satyn alnan diňe bir marka saklanyp galdy.
Bu marka 2014-nji ýylda Nýu-Ýorkda Sotheby’s tarapyndan gurnalan auksionda millioner Jon Dýuponyň baýlygyny satmagyň çäginde dünýäde iň gymmat marka boldy. Ýedi ýyl mundan ozal amerikan aýakgap dizaýneri we işewür Stýuart Waýsman onuň üçin 9,5 mln dollar töledi.