Maý aýynda awtomobil söwdasy 134 % ýokarlandy

Maý aýynda awtomobil söwdasy 134 % ýokarlandy

2021-nji ýylyň maý aýy täze awtomobilleriň söwdasynyň 133,8 göterime çenli ýokarlanmagy bilen häsiýetlendirilýär. Munuň özi geçen ýylyň maýy bilen deňeşdirilende, 84 müň 345 sany ulagyň köp satylandygyny aňladýar. Awtomobilleriň söwdasy bir aýda 147 müň 378-e deň boldy — diýip, auto.mail.ru habar berýär.

2019-njy ýylyň maýy bilen deňeşdirilende, ösüş depgini 6,7 göterime barabar boldy (10 müň awtomobil köp). COVID-19 pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylda girizilen lokdauny hasaba alanyňda, geçen ýyl bilen deňeşdirilende, 2021-nji ýylyň başyndan bäri döwürde ösüş depgini 38,7 göterim boldy.

«Tomus aýlarynda bütin dünýäde elektron düzüm bölekleriň ýetmezçilik etmekligi sebäpli, sargytlaryň kemelmegi mümkin. Şonuň üçin biz köp sanly önüm öndürijileriň häzirki ýokary sarp ediş islegleriniň möçberiniň peselmegine garaşýarys. Önüm öndürijilere we sarp edijilere döwlet goldawynyň bolmagy ýylyň oňyn netijeler bilen tamamlanmagyny göz öňünde tutmaga mümkinçilik berýär» —diýip, AEB awtomobil öndürijiler komitetiniň başlygy Tomas Ştersel aýdýar.