R.Meredow Hyratda owgan kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

R.Meredow Hyratda owgan kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri, wise-premýer Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Owganystanyň Hyrat şäherinde ýurduň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçysy Muhammet Hanif Atmar bilen duşuşdy. Bu barada TOLO habarlar saýtynda habar berildi.

Iki tapgyrda, ýagny 5-nji we 6-njy iýunda geçirilen duşuşygyň gün tertibinde iki ýurduň arasyndaky ykdysady we syýasy gatnaşyklary giňeltmek meseleleri öz beýanyny tapdy. Diplomatlar şeýle hem Owganystanda parahatçylykly ýagdaýy ýola goýmak meselesin ara alyp maslahatlaşdylar.
Ara alyp maslahatlaşmak üçin esasy temalaryň arasynda TOPH taslamasynyň durmuşa geçirilmegi, Türkmenistandan Hyrata elektrik geçirijisi, demir ýol liniýalarynyň gurluşygy, Hyrat mermeriniň Türkmenistana eksporty we Lapis-Lazuli geçelgesiniň üsti bilen gatnawlaryň giňelmegi bar.

"Biz diňe bir Owganystan bilen Türkmenistany däl, eýsem, Günorta Aziýany Merkezi Aziýa bilen birleşdirjek demir ýol şahasy barada gepleşikleri geçireris" -diýdi.

Duşuşygyň ilkinji gününde türkmen tarapy Owganystan bilen ykdysady we syýasy gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildirdi.