10 müňe golaý meýletinçi «Tokio-2020» Olimpiýadasynda işlemekden ýüz öwürdi

10 müňe golaý meýletinçi «Tokio-2020» Olimpiýadasynda işlemekden ýüz öwürdi

«Tokio-2020» oýunlarynyň guramaçylary Olimpiada we Paralimpiada gatnaşmagy meýilleşdirilen 80 müň meýletinçiniň soňky aýlardan bäri 10 müňe golaýynyň işden gidýändiklerini habar berendiklerini aýtdy. Oýunlaryň başlanmagyna bolsa bary-ýogy 50 gün galdy. Bu barada euronews.com maglumat berýär.

«Tokio-2020-niň» Ýerine ýetiriji direktory Toşiro Muto golaýda ýerli habar beriş serişdelerine meýletinçileriň 10 müňüsiniň, esasan, saglyk ýagdaýy sebäpli işden çykandyklaryny habar berdi. «Meniň pikirimçe, esasy sebäpleriň biriniň koronawirus ýokanjy üçin aladalanmakdygyna şübhe ýok» — diýip, ol aýtdy.
Sebäpleriň ýene biri oýunlaryň geçiriljek senesiniň üýtgäp, yza süýşürilmegi ýa-da «Tokio-2020-niň» prezidenti Ýosiro Morä garşy jynsy gapma-garşylyklaryň döräp, onuň şu ýylyň fewral aýynda mejbury ýagdaýda wezipesinden el çekmegine garşylyk görkezmek bilen bagly bolup biler. Onuň ýerine bu wezipä Seýko Haşimoto bellenildi.
Milli pikir soraşmalaryň netijelerine görä, oýunlaryň şu ýylda geçirilmegine garşy çykyp 80 göterim ses beren ýaponlaryň arasynda-da meýletinçileriň käbiriniň bolmaklygy mümkin. Tokioda geçirilen pikir soraşmalarda bolsa tarapdarlaryň we garşylyklaýyn ses berýänleriň sany deňe-deň (50-50) netije görkezdi. Şeýle hem Muto ýolbelet, ýardamçy ýa-da terjimeçi bolup işlejek meýletinçileriň az böleginiň öz islegi bilen işden gitmeginiň bu oýunlara o diýen uly zyýan ýetirmejekdigini aýtdy.