“Älem” we “Türkmenbaş­ynyň ertekiler dünýäs­i” 1-nji iýundan işlä­p başlaýar

“Älem” we “Türkmenbaş­ynyň ertekiler dünýäs­i” 1-nji iýundan işlä­p başlaýar

Paýtagtymyz Aşgabatd­aky “Älem” medeni-dyn­ç alyş merkezi hem-de­ “Türkmenbaşynyň erte­kiler dünýäsi” dynç a­lyş merkezi 1-nji iýu­ndan ýene-de işläp ba­şlar.

Merkeziň administras­iýasynyň TmCars.info ­beren maglumatlaryna görä, Çagalary gorama­gyň halkara güni myna­sybetli bu dynç alyş merkezleri 1-nji iýun­da myhmanlaryna mugt ­hyzmat eder. Paýtagty­myzyň ýaşaýjylary we myhmanlary oýun attra­ksionlaryndan mugt pe­ýdalanyp bilerler.
Belläp geçsek, “Älem­” medeni-dynç alyş me­rkezi hem-de “Türkmenbaşynyň ertekiler dün­ýäsi” dynç alyş merke­zi hepdäniň alty güni­ halkymyza hyzmat ede­r. Duşenbe güni – dyn­ç güni.
Habarlaşmak üçin: 98­-32-33