Türkmenistanyň Prezidenti «Mir» teleradiokompaniýasyna eksklýuziw interwýu berdi

Türkmenistanyň Prezidenti «Mir» teleradiokompaniýasyna eksklýuziw interwýu berdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ilkinji gezek «Mir» Döwletara teleradiokompaniýasyna eksklýuziw interwýu berdi. Teleradiokompaniýanyň başlygy Radik Batyrşin bilen bolan söhbetdeşligiň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy we Ýewraziýa Ykdysady bileleşiginiň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygyň geljegi, ýurduň bitaraplyk derejesi hem-de koronawirus ýokanjyna garşy göreş hakynda gürrüň berdi. Söhbetdeşligiň doly görnüşi bilen şu salgydan tanşyp bilersiňiz.

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkalaşygyň esasy ýörelgeleriniň üýtgewsizligine ýokary baha berýändigini aýtmak bilen, «Şol bir wagtyň özünde, üýtgeýän dünýä hakykatlary GDA-dan özara gatnaşyklaryň täze koordinatlaryny gurup, öz wagtynda we ýeterlik jogap bermegi talap edýär. Ilki bilen bu ykdysady gurşawa degişlidir» diýip belledi. Söwda we maýa goýum hyzmatdaşlygy hem söhbetdeşligiň esasy temalarynyň biri boldy. Şeýle hem türkmen Lideri Covid-19-yň ýurduň çägine aralaşmagyna we ýaýramagyna garşy Türkmenistanyň durmuşa geçiren çäreleri hakynda gürrüň berdi.
Söhbetdeşligiň doly görnüşine şu gün 17:10-da «Mir 24» we 19:10-da «Mir» teleýaýlymynda tomaşa edip bilersiňiz.