Ženewadaky awtosalon 2022-nji ýylda işini gaýtadan dikelder

Ženewadaky awtosalon 2022-nji ýylda işini gaýtadan dikelder

Ženewadaky iň uly awtomobil sergisi 2022-nji ýylda gaýtadan işläp başlar. Bu barada serginiň guramaçylary habar berdi. Muny rossaprimavera.ru ýetirýär.

Hasap boýunça 91-nji sergi 2022-nji ýylyň 17-nji fewralyndan 27-nji fewraly aralygynda Palexpo merkezinde geçer we guramaçylar eýýäm çärä gatnaşmak isleýänleriň arzalaryna garaşýarlar. Häzirlikçe hiç bir öndüriji sergä gatnaşmak isleýändigini tassyklamady, ýöne guramaçylar bu ýagdaýyň geljek hepde üýtgejekdigine ynanýarlar.

“Tender paketleriniň iberilmegi bilen, biz resmi taýdan GIMS 2022-ni gurnamaga başlaýarys” – diýip, Ženewa sergisiniň baş direktory Sandro Meskita belledi.

Soňky gezek sergi 2019-njy ýylda geçirildi, 2020-nji ýylda bolsa koronawirus pandemiýasy sebäpli sergi ýatyryldy. Guramaçylar sergini 2021-nji ýylda onlaýn görnüşde geçirmekçi boldular, ýöne meýilnamany durmuşa geçirmek başartmady.

“Meniň toparym we men konsepsiýamyzy eksponentlere, soň bolsa köpçülige hödürlemäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Biz saglyk ýagdaýy we COVID-19 bilen bagly syýasat düzgünleri bize muny durmuşa geçirmäge mümkinçilik berer diýip umyt edýäris” – diýip, Meskita sözüniň üstüni ýetirdi.