Aşgabat bilen Merjen — Aşgabadyň gününde dünýä inen ilkinji bäbekler

Aşgabat bilen Merjen — Aşgabadyň gününde dünýä inen ilkinji bäbekler

Aşgabatda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde 2021-nji ýylyň 25-nji maýynda sagat 00:03-de birinji oglan bäbek — Aşgabat, 00:07-de bolsa, birinji gyz bäbek — Merjen dünýä indi. TmCars.info-nyň anyklan maglumatlaryna görä, bäbejikleriň ikisiniň hem ýagdaýy kanagatlanarly.

Paýtagtymyzyň döredilmeginiň 140 ýyllyk şanly ýubileý gününde doglan ilkinji oglanjyk barada:

  • Ady-Orazmyradow Aşgabat Islamowiç
  • Agramy -3985 gr
  • Boýy-53 sm
  • Maşgalada birinji çaga

Birinji dünýä inen gyzjagaz barada

  • Ady-Atajykowa Merjen Ýazmuhammedowna
  • Agramy – 3720 gr
  • Boýy-53 sm
  • Maşgalada birinji çaga

Öň habar berşimiz ýaly, şu ýylyň 26-njy fewralynda geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Gurbanguly Berdimuhamedow 25-nji maýda ilkinji bolup dünýä inen oglanjyga Paýtagt ýa-da Aşgabat adynyň, eger gyzjagaz dünýä inse, Merjen ýa-da Maýa adynyň dakylmagyny teklip etdi. Bu şanly senä goýulýan hormaty, merjen şäherimiziň bagt mekanydygyny aňladýar.
Täze doglan çagalaryň maşgalalaryna ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

TmCars.info Aşgabadyň gününde ilkinji dünýä inen çagalara uzak ýaş, jan saglyk, olaryň maşgalalaryna rysgal-bereket, abadançylyk arzuw edýär!