Singapurda geçirilmeli Bütindünýä ykdysady forumy ýatyryldy

Singapurda geçirilmeli Bütindünýä ykdysady forumy ýatyryldy

17-20-nji awgustda Singapurda geçirilmegi meýilleşdirilen Bütindünýä ykdysady forumynyň (BYF) ýyllyk ýygnagy koronawirus pandemiýasy sebäpli ýatyryldy diýip, RIA Nowosti ýetirýär.

“Gynansak-da, dürli geografiki sebitlerde ýüze çykýan pajygaly ýagdaýlar, syýahatçylyk gurşawynda kesgitlenmedik mümkinçilikler, sanjymlaryň ýaýramagynyň derejesi we täze görnüşler (COVID) bilen bagly näbellilikler, umumylykda, dünýäniň biznes, hökümet we raýat jemgyýetiniň ýolbaşçylary bilen global duşuşygyň meýilleşdirilişi ýaly geçirilmegine mümkinçilik bermeýär” – diýlip, habarda aýdylýar.

Bellenilişi ýaly, BYF-iň indiki ýyllyk ýygnagy 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda geçiriler. Onuň senesi we ýeri şu tomus belli ediler.
Adatça, BYF-iň her ýylky ýygnagy ýanwar aýynda Dawosda geçirilýär, ýöne koronawirus pandemiýasy we onuň bilen bagly sanitar çäklendirmeleri sebäpli, 2021-nji ýylda ýygnagy Singapurda geçirmek meýilleşdirilipdi.
BYF – Şweýsariýanyň hökümete degişli bolmadyk guramasy. Onuň agzalary müň töweregi iri kompaniýalardan we guramalardan ybarat.