Hytaý ilkinji gezek Marsa baryp ýetdi

Hytaý ilkinji gezek Marsa baryp ýetdi

Ýakynda “Týanwen-1” kosmos gämisi Marsa baryp gondy. Şeýlelik bilen ol bu planeta baryp ýeten ilkinji hytaý kosmos gämisi boldy. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

Bu gonuşyň Aşgabat wagty bilen 04:18-de Marsyň demirgazyk ýarym şaryndaky Utopiýa düzlüginiň günorta böleginde bolandygy habar berildi. Enjam "gyzyl planeta" doly awtomatiki režimde gondy diýip, çeşme belleýär.
“Týanwen-1” tutuşlygyna orbita apparatyndan, gonuş modulyndan we marsohoddan ybarat. 2020-nji ýylyň iýul aýynda uçurylan kosmos gämisi iki aý töweregi wagt bäri özüne gonmaga ýer gözleýärdi. Netijede, gonuş modully we marsohodly kapsula Marsyň atmosferasyna girmegi başardy.
Kosmos gämisiniň gonuşynyň awtonom režim sebäpli kyn düşendigi, islendik bir ýalňyşlygyň gynandyryjy netijelere getirmeginiň mümkindigi bellendi. Şeýle hem çeşme Hytaýyň SSSR-den we ABŞ-dan soň Marsa ýeten üçünji ýurtdugyny belledi.