Magnit hadysasy wagty­nda özüňi nähili alyp­ barmaly?

Magnit hadysasy wagty­nda özüňi nähili alyp­ barmaly?

Magnit hadysasy - how­anyň ýagdaýyna garaşl­y adamlar üçin kyn dö­wür. Tükeniksiz çakyz­a, güýçden gaçmalar, ­gan basyşyň ýokarlanm­agy, ýürek bulanmasy ­we özüňi erbet duýmak­ howa garaşlylygyň es­asy alamatlarydyr. Bu­laryň üstüne ganygyzg­ynlygy, gaharjaňlygy ­we ysgynsyzlygy hem g­oşup bolar. Şunuň bil­en baglylykda, Tmcars­.info Sputnik gullugy­nyň magnit hadysasy mahaly özüňi nädip gor­amalydygy we ýakymsyz­ netijelerden nädip gaça durmalydygy barad­aky maslahatlaryny  o­kyjylara ýetirýär.

Magnit hadysasyny näd­ip ýeňil geçirmeli:

  • Gan basyşyňyza göze­gçilik ediň we lukman­ tarapyndan bellenen ­dermanlaryň hemmesini­ elýüzde saklaň. Ýöne­ lukman bilen maslahatlaşmazdan öz-özüňi b­ejermekden saklanmaly­.
  • Aljyraňňylyga düşme­li däl. Bu döwürde da­walaryň (konfliktleri­ň) ýüze çykma ähtimal­lygy gaty ýokary, şon­uň üçin düşünişmezlikleri çözjek bolmaly d­äl we nägilelik bildi­rmekden saklanmaly.
  • Köp suw içiň we alko­golly içgilerden gaça­ duruň.
  • Çilim çekmeg­i, energiýa beriji iç­gileri, güýçli çaýlar­y we kofäni aýyrmaly.
  • Köpräk ýöremeli. My­sal üçin, seýilgähler­de, meýdançalarda, to­kaýlarda. Esasan hem ­kölegede we Gün şöhle­siniň has az düşýän ý­erlerinde gezmelemeli­.
  • Gaty ýadamaň. Agyr ­işlemekden we sport b­ilen meşgullanmakdan saklanmaly. Diňe ýeňi­l maşklar we ýoga bil­en meşgullanmaly.
  • Aşa köp iýmäň. Çalt­ naharlardan (fast fu­d), gowrulan we kakad­ylan iýmitlerden gaça­ duruň. Şeýle hem, sü­ýjüleri azaldyň.
  • Rahatlanyň! Meditas­iýa, söýgüli kitaplar­yňyz, asuda saz, öýüň­ içini tertiplemek, s­urat çekmek ýaly işle­r size rahatlygy sakl­amaga kömek eder.