Türkmenistanda harytlaryň käbir görnüşleri üçin gümrük paçlary ýatyrylýar

Türkmenistanda harytlaryň käbir görnüşleri üçin gümrük paçlary ýatyrylýar

2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan «Türkmenistana getirilende we onuň çäklerinden daşary alnyp gidilende gümrük paçlary tölenmeýän hem-de gümrük paçlary bellenýän harytlaryň sanawyny we gümrük paçlarynyň möçberlerini tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 27-nji iýulynda çykaran 9925-nji kararynyň 2-nji, 3-nji we 4-nji goşundylaryndaky sanawlara girizilmedik, ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslaryň – hususy telekeçileriň we fiziki şahslaryň el goşundan başga, Türkmenistanyň çäginden daşary alyp gidýän harytlary üçin, şeýle harytlaryň gümrük bahasynyň ýüzden 2 bölegi möçberde bellenen gümrük pajy ýatyrylýar. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.

Şeýle hem resminama laýyklykda, döwlet eýeçiligine degişli bolmadyk ýuridik şahslaryň we ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslaryň – hususy telekeçileriň öz öndüren harytlaryny we önümlerini, şeýle hem döwlet eýeçiligine degişli bolmadyk ýuridik şahslardan we ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslardan—hususy telekeçilerden, ilatdan satyn alan harytlaryny (çig malyny) eksport etmegi bilen bagly şertnamalar eksport edijiniň islegine görä, birža söwdalaryna gatnaşyp ýa-da gatnaşmazdan baglaşylyp bilner.
Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, Döwlet gümrük gullugy, Döwlet haryt-çig mal biržasy Adalat ministrligi bilen bilelikde karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlap, Ministrler Kabinetine berer.