Alymlar iýmitiň zaýalanmagynyň öňüni alýan bioaktiw paket (torb­a) döretdiler

Alymlar iýmitiň zaýalanmagynyň öňüni alýan bioaktiw paket (torb­a) döretdiler

Alymlar iýmitiň zaýal­anmagyna sebäp bolýan­ bakteriýalary öldürýän paket döretdiler. ­Bu barada cursorinfo.­co.il habar berdi.

Iýmitiň zaýalanmagy d­urmuşda hemmeleriň ýü­zbe-ýüz bolýan ýakyms­yz meseleleriniň biri­ bolup durýar. Alymla­r bu meseläni çözmek maksady bilen, bakter­iýalaryň iýmiti zaýal­amagyna päsgel berýän­ ýörite bioaktiw pake­t döretdiler.

Geljekde plastmassany­ň ornuny tutmagyna um­yt bildirilýän bioakt­iw kagyzlaryň nusgala­ry Fraunhofer Gözleg ­institutynda işlenip taýýarlanylýar. Artyk­maçlyklarynyň biri hö­kmünde, onuň bir geze­klik däldigi bellenil­ýär.

Pakediň içki ýüzi teb­igy mumuň gyryndysy b­ilen örtülendir. Bu g­atlak howa geçirmeýär­ we suw geçirmeýän pä­sgelçilik döredýär, ş­eýle hem doňandan soň­ hem düzümini üýtgetmän saklaýar. Torbanyň­ içini örtmek üçin ul­anylýan suwuk maddany­ň düzüminde iýmit üçi­n howpsuz diýlip ykra­r edilýän antibakteri­al beloklaryň hem bar­dygy bellenilýär.