Türkmenistanda halkara nebitgaz maýa goýum forumy geçirildi

Türkmenistanda halkara nebitgaz maýa goýum forumy geçirildi

Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça bu forum “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleri, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy hem-de Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan geçirildi.

Foruma gatnaşanlaryň hatarynda hökümet düzümleriniň, ugurdaş ministrlikleriňdir pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, dünýäniň esasy nebitgaz, hyzmat ediş we konsalting kompaniýalarynyň, abraýly halkara guramalaryň we maliýe düzümleriniň, diplomatik we ylmy toparlaryň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri bar.
Bu çärä dünýäniň onlarça ýurdundan 500-e golaý wekil, iri kompaniýalaryň 200-den gowragy gatnaşdy.
Umumy mejlis energetika bazarlaryndaky ählumumy ýagdaýlara hem-de dünýäniň kuwwatly energetika döwletleriniň hataryna girýän Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçiliklerine bagyşlanyldy.
Çykyşlarda СOVID-19 pandemiýasyndan soň, dünýä ykdysadyýetini täzeden dikeltmegiň hem-de adamzada çynlakaý wehime öwrülen dünýä derejesinde howanyň maýlamagyny nazarda tutup, ekologiýa taýdan arassa ösüşe geçmegiň zerurdygyna aýratyn üns çekildi.
Çykyş edenleriň arasynda daşary ýurtlulardan — SOCAR kompaniýasynyň prezidenti Rownag Abdullaýew, HHR-niň Türkmenistandaky ilçisi Sýan Naýçen, Beýik Britaniýanyň premýer-ministriniň söwda ilçisi baronessa Nikolsan Uinterbornskaýa bar.
BMG-niň Ykdysadyýet we durmuş geňeşiniň Aziýa we Ýuwaş ummany (ESKATO) boýunça ýerine ýetiriji sekretary Armida Salsia Alisjabana we Halkara Energetika forumynyň Baş Sekretary Jozef MakMonigl wideoýüzlenmelerini iberdiler.