Tom Kruz özüne berlen “Altyn globus” baýraklaryny yzyna gaýtaryp berdi

Tom Kruz özüne berlen “Altyn globus” baýraklaryny yzyna gaýtaryp berdi

Amerikaly aktýor Tom Kruz özüne berlen “Altyn globus” baýraklaryny yzyna gaýtardy. Munuň esasy sebäbi emin agzalarynyň arasynda jyns dürlüliginiň ýoklugy boldy. Bu barada CNN-e salgylanyp, Sputnik habar berdi.

Dawa "The Los Angeles Times" gazetinde çap edilen film baýragynyň 87 žurnalistden ybarat emin agzalarynyň içinde garaýagyz eminleriň ýokdugy hakyndaky ýazgydan soň ýüze çykypdy. Baýragyň guramaçysy bolan Holliwudyň daşary ýurt metbugat birleşigi (HFPA) bu kemçiligi düzetmäge söz berdi, ýöne köp aktýorlar we şereketler wada berlen çäreleri ýeterlik däl diýip hasapladylar.
Kruz “Altyn globus” baýragyna üç gezek - 1990-njy, 1997-nji we 2000-nji ýyllarda mynasyp boldy. “Altyn globus” baýraklary Oskardan soň ikinji abraýly baýrak hasaplanýar we ol her ýyl gowşurylyp gelinýär.