Toyota elektrikli «Toyota Land Cruiser-i» tapgyrlaýyn öndürip biler

Toyota elektrikli «Toyota Land Cruiser-i» tapgyrlaýyn öndürip biler

Ýaponiýanyň Toyota awtoulag kärhanasynyň öndürijileri täzelenen elektrikleşdirilen "Land Cruiser SUV"-yň tapgyrlaýyn modele öwrülip biljekdigini inkär etmeýärler. Bu barada carsweek.ru habar berýär.

Häzirki wagtda bu awtoulagyň diňe bir nusgasy bar. Ýöne onuň ýük üçin niýetlenen Land Cruiser 70 şassisindäki synag elektrikli ulagy “Toyota”-nyň Awstraliýadaky bölüminiň hünärmenleri tarapyndan öndürildi. Awtoulag BHP kompaniýasynyň sargydy bilen işlenip düzüldi. Häzirki wagtda ol ýurduň günortasyndaky nikel ýatagynda işlemek üçin işjeň ulanylýar.
Awstraliýaly kompaniýa 2030-njy ýyla çenli bug gazlarynyň zyňyndylaryny 30% azaltmak isleýär. Ähli iş enjamlaryny elektrik çekişine geçirmek bilen, öndürijiler munuň kompaniýanyň ösmegine, ekologiýa taýdan arassaçylygy gazanmaga mümkinçilik berjekdigine ynanýarlar.