“Altyn globus” film baýraklarynyň guramaçylary özgertmeler taslamasyny hödürlediler

“Altyn globus” film baýraklarynyň guramaçylary özgertmeler taslamasyny hödürlediler

Holliwudyň Daşary ýurt metbugaty assosiasiýasynda täze özgertmeler taslamasy hödürlendi. Bu özgertmeleriň kömegi bilen ýolbaşçylar guramanyň gurluşynyň, edil şonuň ýaly-da işiniň netijeliliginiň ýokarlanjakdygyna ynanýarlar. Bu barada “The Hollywood Reporter” habar berýär.

Ilkinji nobatda, gurama şu ýyl düzümine ýene 20 sany täze agzany goşar. Munda san taýdan az milletleriň wekillerine, hususan-da, garaýagyz žurnalistlere aýratyn orun berler. Bu işde olaryň mundan beýläk-de üstünlik gazanmaklary üçin ýörite şertler dörediler.
Gurama Assosiasiýanyň agzalarynyň sanyny köpeltmek işine täzeden sereder. Özi-de munda diňe garaýagyzlar däl, eýsem, ähli synplarda ýeterlik derejede wekilçilik edilmeýän beýleki toparlardan hem agzalary almak göz öňünde tutýar.
Özgertmeler meýilnamasy žurnalistikadaky jyns dürlüligini goldamak üçin uzak möhletleýin strategiýany döretmegi niýet edinýär. Şeýle hem assosiasiýa köpdürlülige, deňlige we goşulyşmaga gönükdirilen beýleki guramalar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmagy meýilleşdirýär. “Altyn globusyň” guramaçylary munuň käbir agzalar üçin kyn ädim boljakdygyna düşünýärler, ýöne şeýle-de bolsa, bu özgertmeleriň iňňän zerurdygyna ynanýarlar.