Alymlar köriçegäniň saglyk üçin peýdalydygyny kesgitlediler

Alymlar köriçegäniň saglyk üçin peýdalydygyny kesgitlediler

Awstraliýaly alymlar köriçegäniň beden üçin zerurlygyny kesgitlemek maksady bilen ýörite barlag geçirdiler. Netijede, bu organyň gaty bir peýdasyz däldigi ýüze çykaryldy. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

Ylmy işiň çäginde barlagçylar birnäçe synaglary geçirip gördüler, bu bolsa köriçege ösüntgisiniň beden üçin nä derejede peýdalydygyny anyklamaga mümkinçilik berdi. Şeýlelik bilen, barlagyň dowamynda syçanlara “Citrobacter rodentium” bakteriýalary ýokuşdyryldy. Netijede, şol syçanlaryň köriçegesi bar bolanlary bu keseli ýeňil görnüşde we kynçylyksyz ýeňip geçendigi anyklandy. Köriçegesiz syçanlar bolsa muny kyn geçirdi, olaryň käbirleri diareýa uçrady we saglyk ýagdaýy erbetleşdi.  Käbirleri bolsa bu keseli ýeňip geçmegi asla başarmady.
Barlagdan soň alymlar köriçegesi bolmadyk adamlaryň hem ýokançlyklara garşy göreşmek ukyby peselýär diýen netijä geldiler.