Türkmenistandan Hindistana ynsanperwer kömegi iberiler

Türkmenistandan Hindistana ynsanperwer kömegi iberiler

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistanda koronawirus pandemiýasy bilen bagly ýagdaýlaryň çylşyrymlaşýandygyny göz öňünde tutup, türkmen-hindi gatnaşyklarynyň gadymdan gelýän dostlukly gatnaşyklaryndan hem-de türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly ýörelgelerinden ugur alyp, häzirki mukaddes Oraza aýynda bu dostlukly ýurda ynsanperwer kömegini ibermegi tabşyrdy. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde habar berildi.

Şunuň bilen baglylykda, ynsanpewer kömek hökmünde ugradyljak önümleriň sanawyny kesgitlemek, şol önümleriň iberilmegini hem-de hyzmatdaş dostlukly ýurduň halkyna guramaçylykly gowşurmagy üpjün etmek tabşyryldy.