FIFA futbolda aýlyk haklaryna çäk girizmek pikirini maslahatlaşýar

FIFA futbolda aýlyk haklaryna çäk girizmek pikirini maslahatlaşýar

FIFA-nyň prezidenti Janni Infantino futbolda näme üçin reformalaryň zerurdygyny düşündirdi. Bu barada metaratings.ru habar berýär.

“21-nji asyrda köp klublaryň maliýe ýagdaýy ýaramazlaşdy. Olar köp bergi sebäpli betbagtçylyga sezewar boldular. Şu sebäpli-de kämil däl, ýöne dünýä futboly üçin zerur bolan maliýe feýr-pleý (“adalatly oýun”) düzgünleri girizildi. Bu täze düzgünler gowy netije berdi. Şol düzgünlere laýyklykda, klublar gazançlaryndan has köp çykdajy etmeli däldir. Infrastruktura çykdajylary hasaba alynmaýar. Biz maliýe feýr-pleý futboly halas etdi diýip bileris.

Häzir biz transfer ulgamyny gözden geçirýäris, klublara we oýunçylara kömek bermegiň wagty geldi. Biz aýlyk haklaryna, transfer töleglerine we agentlere tölenýän töleglere çäk girizmegi çynlakaý ara alyp maslahatlaşýarys. Biz doly aýdyňlygy üpjün etmeli” – diýip, Infantino aýtdy.
Şeýle ulgam sportuň beýleki görnüşlerinde eýýäm hereket edýär. Mysal üçin, hokkeýde. Belläp geçsek, Milli hokkeý ligasynda aýlyk haklarynyň resmi çägi 81,5 mln dollar.
Infantino UEFA-da 2000-nji ýylda işläp başlady, 2009-njy ýyldan 2016-njy ýyl aralygynda guramanyň baş sekretary boldy. 2016-njy ýylyň 26-njy fewralynda FIFA-nyň prezidenti hökmünde saýlandy, 2019-njy ýylyň tomsunda bolsa ikinji möhlete saýlandy.