Türkmen Lideri Aşgabada bagyşlanan täze kitabyny ýazyp tamamlady

Türkmen Lideri Aşgabada bagyşlanan täze kitabyny ýazyp tamamlady

7-nji maýda geçirilen Ministirler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti “Ak şäherim Aşgabat” atly täze kitabynyň çapdan çykandygyny habar berdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň bellemegine görä, bu täze kitap Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna sowgat bolar. Kitap baý taryhy maglumatlara eýe bolup, onda Aşgabat şäheriniň dürli döwürleri barada gyzykly wakalar beýan edilýär. Kitapda Aşgabat şäheriniň häzirki keşbi dogrusynda hem okyjylary gyzyklandyrjak maglumatlar köpdür.

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewe, wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredowa, wise-premýer M.Mämmedowa we wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa baýramçylyga çenli galan wagtyň içinde “Aşgabat” atly kitabyň tanyşdyryş dabarasyny geçirmegi tabşyrdy.