Çalt horlanmagyň howply taraplary mälim edildi

Çalt horlanmagyň howply taraplary mälim edildi

Terapewt lukman Tina Petrowskaýa çalt horlanmagyň aşa howply hasaplanmagynyň sebäplerini aýtdy. Hünärmeniň aýtmagyna görä, ol bedende düýpli keselleriň bardygyny aňladyp biler. Bu barada msn.com habar berdi.

Şeýlelik bilen, çalt horlanmagyň ilkinji sebäpleriniň biri onkoligik keseller bolup biler. Bedeniň agramy hatda alty aýyň içinde bäş kilogram azalsa hem aladalanybermeli diýip, habar beriş serişdeleri ýazýarlar.
Şol bir wagtyň özünde Petrowskaýa ýadawlyk we gowşaklyk ýaly belli bolmadyk alamatlaryň hem ünsden düşürilmeli däldigini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde, ol alamatlar durmuş faktorlary bilen hiç hili baglanyşykly bolmaly däldir.
Ýene bir howply görkeziji, göwre üýtgemezden agramyň azalmagydyr. Psihiki keseller hem adamyň agramyna täsir edip biler diýip, Petrowskaýa sözüni jemledi.