Ajöze kofe içmek peýdalymy

Ajöze kofe içmek peýdalymy

“Daily Mail” neşiri b­erhiz lukmany Ketrin ­Kelliniň ajöze kofe i­çmegiň howpuny ýüze ç­ykaran işi barada mak­alasyny çap etdi. Bu bara­da msn.com habar berd­i.

Hünärmeniň pikiriçe, ­irden kofe içmek bile­n bedeniň işjeňligi h­emişe ýokarlanyp barm­aýar. Mundan başga-da­, onuň aýtmagyna görä­, käwagt bu içgi ters­ täsir edip, öňküden ­hem beter ukyňy getir­ip biler. Şonuň üçin,­ iň gowusy kofeni uku­dan oýananyňyzdan soň­ ýarym sagatdan gijik­dirmän içmelidir.

Şol bir wagtyň özünde­ ajöze kofe içmek zyý­anlydyr. Sebäbi ol iç­eniňden soň birnäçe s­agadyň dowamynda gand­aky şeker derejesiniň­ ýokarlanmagyna getir­ip biler.

“Ýöne ertir­lik naharyndan soň ko­fe içseňiz, ganyň şek­eri ýokarlanmaz. Erti­rlik naharyndaky gök ­önüm süýümleri we bel­oklar muňa päsgel ber­er"-diýip, lukman nyg­taýar.