Hytaýda kafelerde tabakda galdyrylan iýmit üçin jerime salnar

Hytaýda kafelerde tabakda galdyrylan iýmit üçin jerime salnar

Hytaý halk wekilleriniň ýygnagynyň hemişelik komiteti iýmit galyndylary bilen göreşmek barada kanun kabul etdi. Indi hytaý kafelerinde naharyny doly iýmedik müşderilere jerime salnyp bilner diýip, “Sinhua” agentligine salgylanyp, lenta.ru ýetirýär.

Täze kanuna laýyklykda, azyk hyzmatyny üpjün edijiler aşa köp iýmit galyndysyny galdyrýan müşderilerden galyndy üçin töleg alyp bilerler. Jerimäniň näçe mukdarda boljakdygy we tölegiň nähili alnyp baryljakdygy heniz belli däl.

“Kanun iýmit galyndylaryny kesgitlär we taslamanyň durmuşa geçirilişine gözegçilik etjek jogapkär edaralary bellär” – diýip, komissiýanyň metbugat sekretary Zanga Teweýýa aýtdy.

Hytaýda iýmit galyndylaryna garşy göreşmek boýunça kampaniýa 2020-nji ýylyň awgust aýynda başlady. Ol “Arassa tabak 2.0” adyny aldy, onuň esasy wezipesi restoranlarda we banketlerde iýilmedik önümleriň mukdaryny azaltmakdan ybaratdyr.
Umumymilli meýdan gözleglerine esaslanýan hasabata laýyklykda, Hytaýda her ýyl, takmynan, 18 milliard kilogram iýmit galyndylary öndürilýär. Ortaça bir adamyň biz gezeklik naharynyň paýyna 93 gram galyndy düşýär, bu sarp edilen iýmitiň umumy göwrüminiň 11,7%-ini emele getirýär.