Demir ýol ulaglary toplumy internet hyzmatlaryny ornaşdyrmak işleriniň gerimini giňeldýär

Demir ýol ulaglary toplumy internet hyzmatlaryny ornaşdyrmak işleriniň gerimini giňeldýär

Ýurdumyzyň demirýol ulaglary pudagynyň ulag-logistika düzümini döwrebaplaşdyrmak, pudagyň işinde elektron hyzmatlaryň sanyny artdyrmak maksady bilen, ýükleri daşamak işlerini sanly ulgam arkaly dolandyrmak üçin täze, döwrebap programma üpjünçiliginiň taslamasy işlenilip taýýarlanyldy we onuň synag işleri geçirildi.

Demir ýollaryň ýük gatnawlaryndan peýdalanýan müşderiler hem-de Türkmenistanyň çäklerinde eksport-import söwda gatnaşyklaryny we üstaşyr ýükleriň daşalmagyny guraýan kärhanalar onlaýn usulda, «şahsy otaglaryň» üsti bilen, dünýäniň islendik künjeginden ýüztutma arzalaryny berip bilerler.
Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer B.Öwezow demir ýol ulaglary pudagynda edilýän hyzmatlary sanly ulgama geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Wise-premýer «Türkmendemirýollary» agentligi tarapyndan ýolagçylara edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak üçin «elektron petekler» programma üpjünçiliginiň işe girizilendigini, munuň bolsa internet saýtynyň ýa-da mobil goşundysynyň üsti bilen petekleriň satuwyny nagt däl hasaplaşyk arkaly guramaga mümkinçilik berýändigini habar berdi. 
Hödürlenen programma üpjünçiliginiň taslamasy bilen tanşyp, döwlet Baştutany birnäçe tekliplerini aýtdy we bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etmegi tabşyrdy.