Haýsy endikler berhizsiz hem türgenleşiksiz horlanmaga kömek edýär?

Haýsy endikler berhizsiz hem türgenleşiksiz horlanmaga kömek edýär?

«SPORT24» neşiri horlanmak üçin surnukdyryjy berhiz tutmagyň we irginsiz türgenleşmegiň hökman däldigini belleýär.

Horlanmaga başlamak üçin köpräk suw içmegi endik etmeli, sebäbi ol metabolizmi çaltlaşdyrýar we açlyk duýgusyny peseldýär.  Mundan başga-da, ol bedendäki artykmaç suwlardan dynmaga kömek edýär.
Horlanmaga kömek edýän endikleriň ýene biri — ýöremek. Boş wagtlaryň pyýada ýöremegiň, liftden peýdalanmagy çäklendirmegiň we awtoulagyňy öýden uzakda goýmagyň peýdaly boljakdygy bellendi.
Şeýle hem, awtorlar ertirlik naharynyň ähmiýetine ünsi çekýärler. Günüň aglaba böleginde bedeni zerur energiýa bilen üpjün etmegi üçin gowy ertirlik edinmeli. Şol bir wagtyň özünde, sarp edilýän duzuň mukdaryny azaltmaly. Sebäbi duz bedende suwuň saklanmagyna ýardam edip, aşa köp agramyň ýygnanmagyna getirýär.
Agramy azaltmak üçin agşamlyk naharyny öte giç iýmegi bes etmeli - iň soňky nahary ýatmazdan azyndan üç sagat öň iýmek maslahat berilýär.  Awtorlar süýjülikleri miwe bilen çalşyp, iýmitiň düzümine gök önümleri goşmagy maslahat berýärler. Gündelik kadaly we ýeterlik uky hem horlanmaga kömek edip biler.