Ukraina Çernobyl zolagyny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna goşmak isleýär

Ukraina Çernobyl zolagyny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna goşmak isleýär

Ukrainanyň Medeniýet we maglumat syýasaty ministrligi Çernobyl zolagyny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmegiň üstünde işleýär. Bu barada medeniýet ministri Aleksandr Tkaçenko habar berdi diýip, TASS belleýär.

“Biz Medeniýet we maglumat syýasaty ministrligi bilen bu zolagy gorap saklamak üçin ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmegiň ugrunda hereket edýäris. Geljekki nesilleriň ony diňe taryh boýunça kitap sahypalaryndan ýa-da dokumental lentalardan däl, eýsem, gözleri bilen görüp bilmegine mümkinçilik döretmek isleýäris” – diýip, Tkaçenko Telegram kanalynda belledi.
“1986-njy ýylyň 26-njy aprelinde bolan partlama ýüzlerçe müň adamlar üçin aýgytlaýjy boldy. Her ýyl ýüzlerçe müň adam Ukraina ahyrzamandan soňky filmi surata düşürmegiň meýdançasy ýaly bolup görünýän, ýöne bezeg bolmadyk bu zolagy görmäge gelýär. Bir wagtlar ýaşaýyş gaýnap joşan ýerler indi takrap galdy” – diýip Tkaçenko sözüniň üstüni ýetirýär.

Belläp geçsek, geçen ýyl Çernobyl zolagynda ilkinji welosiped ýoly peýda boldy. Ýat bolan zolagy dolandyrmak boýunça Ukrainanyň döwlet gullugy welosiped ýolunyň bu zolaga gelýänlere Çernobyl goraghanasynyň täsin dünýäsini görmäge mümkinçilik berer diýip umyt edýär. Ýoluň umumy uzynlygy 45 km-den gowrak.
Duşenbe güni Çernobyl atom elektrik stansiýasynyň dördünji elektrik blogunda bolan heläkçilige 35 ýyl doldy.