Türkmenistan gazanýan üstünliklerini, milli gymmatlyklaryny wagyz etmek boýunça işleri işjeňleşdirer

Türkmenistan gazanýan üstünliklerini, milli gymmatlyklaryny wagyz etmek boýunça işleri işjeňleşdirer

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerini, syýahatçylyk mümkinçiliklerini giňden açyp görkezmek, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek babatda tabşyryklary berdi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynda bellenilip geçildi.

Maslahatyň barşynda wise-premýer M.Mämmedowanyň habar bermegine görä, tassyklanan meýilnama laýyklykda, Aziýanyň merjen şäheri hasaplanylýan paýtagtymyzyň 140 ýyllygy mynasybetli dürli bäsleşikler, sergiler, sanly ulgam arkaly halkara çäreler, maslahatlar geçirilýär. Metbugat neşirlerinde, teleradioýaýlymlarda, internet saýtlarynda Aşgabat şäherini wasp edýän wideogörnüşler, makalalar, fotosuratlar ýerleşdirilýär, şeýle hem olary daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde şöhlelendirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.
Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu ulgamyň düzümlerinde işgärleri seçip almaga we olaryň hünär taýdan taýýarlanylmagyna möhüm üns berilmelidigini belledi. Şanly senelere, taryhy asyrlaryň jümmüşine uzap gidýän döwletimiziň we medeniýetimiziň ösüşine bagyşlanan döwrebap gepleşikler hem-de makalalar taýýarlanylmalydyr diýip, Prezident belledi we bu babatda wise-premýere anyk görkezmeler berdi.