Britaniýa Hindistana gyssagly kömek iberdi

Britaniýa Hindistana gyssagly kömek iberdi

Beýik Britaniýanyň hökümeti Hindistana koronawirus epidemiýasyna garşy göreşmäge kömek etmek üçin lukmançylyk enjamlaryny, şol sanda öýkeniň emeli howalandyrylmasy üçin enjamlaryň toplumyny iberdi.

Bu barada Birleşen Korollygyň Daşary işler ministri Dominik Raab özüniň Twitter sahypasynda habar berdi. Muny Day.Az ýetirýär.

“Şu gün biz Hindistandaky dostlarymyza janyny halas etmek we COVID-19-yň agyr formasy bolan hassalara kömek etmek üçin ulanylmadyk lukmançylyk enjamlarynyň birnäçe toplumynyň ilkinjisini gyssagly iberdik. Biziň ählimiz howpsuz ýagdaýda bolýançak, hiç birimiz hem rahat bolup bilmeris” – diýip, ministr ýazdy.

Öň britan hökümetiniň ýolbaşçysy Boris Jonson Hindistana ýurduň çäginde wirusyň ýaýramagynyň ýokarlanýan depgini we bu kesele garşy göreşmek üçin serişdeleriň ýetmezçiligi bilen baglanyşykly goldaw bermäge wada berdi. Britan kömeginiň ilkinji toplumy bilen hindi häkimiýetleri 495 kislorod konsentratoryny, şeýle-de inwaziw däl öýkeniň emeli howa täzelenmesi üçin 120 enjamy alar.
Ýatlap geçsek, Hindistan ýüze çykarylan koronawirus ýagdaýynyň sany boýunça dünýäde ikinji orny eýeleýär. Ýurduň häkimiýetleri ilaty COVID-19-a garşy sanjym almaga çagyrýar.