Geçen ýyl dünýäniň jemi içerki önüminde syýahatçylygyň paýy iki esse azaldy

Geçen ýyl dünýäniň jemi içerki önüminde syýahatçylygyň paýy iki esse azaldy

2019-njy ýylda syýahatçylyk pudagynyň ählumumy jemi içerki önüme goşandy 10,4% bolupdy, 2020-nji ýylda bolsa koronawirus pandemiýasy sebäpli, ol 5,5%-e çenli azaldy diýlip, Bütindünýä syýahatçylyk geňeşiniň (WTTC) «Oxford Economics» bilen bilelikde taýýarlanan hasabatynda aýdylýar. Bu barada tourism.interfax.ru habar berýär.

Hasabat pandemiýanyň 185 ýurtda we dünýäniň 25 geografiki ýa-da ykdysady sebitinde syýahatçylyga ýetiren täsirini öz içine alýar.

“2019-njy ýylda syýahatçylygyň dünýä ykdysadyýetine goşan goşandy 10,4%-e ýa-da 9,2 trln dollara barabar boldy. 2020-nji ýylda bu pudak tas 4,5 trln dollar ýitirdi, onuň dünýä JIÖ-ne goşandy 49% azaldy. Şol bir wagtyň özünde, dünýä ykdysadyýetiniň umumy haýallamagy 3,7% boldy” – diýlip, hasabatda aýdylýar.

Pandemiýadan öň dünýädäki her dördünji täze iş orny we ähli iş orunlarynyň 10,6%-i (334 mln) halkara syýahatçylygynyň paýyna düşýärdi.

“2020-nji ýylda syýahatçylyk pudagynda iş orunlarynyň sany tas 62 mln ýa-da 18,5% azaldy. Häzir olaryň bu pudakdaky sany 272 mln. Alnan maglumatlara görä, 2020-nji ýylda syýahatçylaryň öz ýurtlaryna syýahat etmek üçin çykdajylary 45%, daşary ýurtlara gezelençleriň dowamyndaky çykdajylary bolsa 70%-e çenli azaldy” – diýlip, hasabatda getirilýär.