Marsdan ilkinji gezek kislorod tapyldy

Marsdan ilkinji gezek kislorod tapyldy

NASA-nyň “Perseverance” marsohody ýörite ekspedisiýanyň başlanyna iki aý geçensoň şu wagta çenli başarmadyk zadyny edip bildi: ol planetanyň 96 göterimi suwdan ybarat bolan atmosferasyndan kislorod bölüp aldy. Bu barada NASA-nyň metbugat gullugyna salgylanyp, tsn.ua habar berdi.

Häzirlikçe diňe 5,5 gram kislorod almak başartdy. Munuň özi kosmonawtyň planetadaky kosmos gämisinden daşarda 10 minut saklanyp bilmegi üçin ýeterlikdir. NASA munuň heniz diňe başlangyçdygyny, sebäbi olar Marsyň atmosferasyndan kislorod almagy öwrenseler, ir-u-giç ilkinji uçuşyň mümkin boljakdygyny aýdýar.

"Şeýle enjamlar bir gün kosmonawtlary dem alyp bolýan howa bilen üpjün edip biler"-diýip, kosmos gullugy nygtaýar.

Şeýle hem Marsda howanyň geljekde beýleki planetalarda ýörite missiýalarda ulanylmagy meýilleşdirilýän “Moxie” mehanizminiň kömegi bilen alnandygy bellendi.