Dünýäde COVID ýokuşmalarynyň hepdelik rekordy goýuldy

Dünýäde COVID ýokuşmalarynyň hepdelik rekordy goýuldy

Dünýäde kowid bilen kesellemek boýunça rekordlar täzelenýär. Diňe soňky bir hepdäniň dowamynda Ýer ýüzünde 5,7 milliondan gowrak adamda koronawirus keseli ýüze çykaryldy. Munuň özi pandemiýa başlany bäri iň uly hepdelik görkezijidir diýip, TASS habar berýär.

Öňki iň ýokary hepdelik görkeziji 5,36 million ýokuşma bolup, ol geçen ýylyň dekabr aýynyň ortalarynda ýüze çykypdy.
Häzirki wagtda kowid bilen bagly iň kyn ýagdaý her gün diýen ýaly täze anti-rekordlar goýulýan Hindistana degişli bolmagynda galýar. Bu ýurtda her günki ýokaşmalaryň sanynyň köpelmegi 300 müňden gowrak bolup, munça agrama döz gelmek hassahanalara kyn düşýär.
Habar berlişi ýaly, häzirki wagtda dünýäde bir milliard töweregi adam COVID-19 sanjymynyň azyndan bir dozasyny aldy diýip, çeşme belläp geçýär.