Aýgytly – ýylyň iň owadan ahalteke bedewi boldy

Aýgytly – ýylyň iň owadan ahalteke  bedewi boldy

23-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli, ahalteke atlarynyň halkara gözellik bäsleşiginiň hem-de olaryň gözelligini şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserlerinde, neşir önümlerinde, fotosuratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek ugrunda suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, halyçylaryň, zergärleriň, fotosuratçylaryň, neşirýat işgärleriniň, dizaýnerleriň, teleoperatorlaryň arasyndaky bäsleşiginiň jemleýji tapgyry hem-de ýeňijilere baýraklary gowşurmak dabarasy geçirildi.

Dabara Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň Prezidenti, Halkara «Türkmen alabaý itleri« assosiasiýasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Bahar paslynyň hoştap howaly çagynda gözel tebigatyň goýnunda bina edilen atçylyk toplumynda aýdym-sazlar belentden ýaňlanyp, baýramçylyk joşguny höküm sürdi. Bäsleşikleri geçirmek boýunça eminler toparynyň çözgüdine laýyklykda ýeňijiler kesgitlenildi we olara Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan ýeňijiniň şahadatnamasy hem-de uly ekranly «Tolkun« telewizorlary sowgat berildi.
Soňra bäsleşigiň Baş baýragynyň – «Ýylyň  iň owadan ahalteke bedewi« atly halkara gözellik bäsleşiginiň ýeňijisi yglan edildi. Ýylyň iň owadan bedewi hökmünde «Aýgytly« atly bedew saýlanyldy.  Iň gözel bedewiň seýsine Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan ýeňil awtomobil sowgat edildi.