Haýsy endikler uklamaga päsgel berýär?

Haýsy endikler uklamaga päsgel berýär?

Russiýaly lukman we tele alyp baryjysy Aleksandr Mýasnikow ukusyzlyga sebäp bolup biljek nädogry endikler hakynda belläp geçdi. Bu barada ol "Russiýa 1"-iň efirinde gürrüň berdi diýip, Sputnik gullugy habar berdi.

Mýasnikow ilkinji nobatda her gezek gije oýananyňyzda sagada seretmek endiginden ýüz öwürmegi maslahat berdi.

"Sagada seredersiň (sagatlaryň aglabasy garaňkyda ýagty saçýar) we: "Gör-le, ýene iki sagatdan turmaly" diýip pikir edersiň" diýip, lukman belleýär.

Ukynyň wagtyny sazlaň
Hünärmen, hepdäniň haýsy günüdigine garamazdan, şol bir wagtda ýatmaga we oýanmaga çalyşmagy maslahat berýär. Hatda dynç alýan günüňiz bolsa-da, endikli bioritmiňizi saklajak bolmaly.

"On birde ýatýaň - ýedide turýaň. Sagat onda ýatýaň - altyda turýaň. Bolany. Agşam giç ýatanam bolsaň, wagtynda turmaly, gündizine we irden ýatmaly däl: öňkiň ýaly, ýedide oýanmaly "-diýip, Mýasnikow düşündirdi.

Gündiz uklamak näme üçin zyýanly?
Eger-de siz gije uklap bilmeýän bolsaňyz, gündizine ukyňyz gelýän bolsa we birki sagatjyk ymyzganmak kararyna gelseňiz, onda gije uklap bilmersiňiz diýip, lukman nygtaýar. Onuň bellemegine görä, gündizki uky zyýanly.

Uklap bilmeýän bolsaň näme etmeli?
Lukman 20 minudyň içinde uklap bilmeýänlere birnäçe maslahatlary berdi. Özüňizde ukusyzlyk duýsaňyz, "düşekden turmaly, gezmelemeli we rahatlanmaly" diýip, lukman maslahat berýär.