Etden ýüz öwürmek b­edene ýaramaz täsir edip biler

Etden ýüz öwürmek b­edene ýaramaz täsir edip biler

Russiýaly berhiz lukmany Anna Belousowa etden doly ýüz öwürmegiň nähili zyýanly bolup biljekdigi barada gürrüň berdi. Hünärmeniň pikiriçe, bu esasan et önümlerindäki kollagen we B witaminleriniň düzümi bilen baglanyşykly diýip, pcnews.ru habar berdi.

"Mysal üçin, kollagen deriniň terligini we çeýeligini saklamaga kömek edýär" diýip, "Zwezda" teleýaýlymy hünärmeniň sözlerini getirýär. Bu belok bolsa, guzy we sygyr etinde köp bolýar. Şuny göz öňünde tutsaň, et iýmekden ýüz öwürmek adam derisiniň saglygyna ýaramaz täsir edip biler.
"Eger-de etden ýüz öwürsek, onda derimiz has çalt garrar. Onsoň oňa hiç hili krem hem haýyr etmez.  Mundan başga-da, diňe bir gök önümler däl, eýsem, haýwan ýaglary hem beden üçin möhümdir"-diýip, Anna Belousowa belleýär.

Belousowa B witaminleriniň bedende köp metabolik prosesleriň kadalaşmagyna gatnaşýandygyny belläp geçdi. Diýmek, etiň ret edilmegi olara hem ýaramaz täsir edip biler.