«Türkmenaragatnaşyk» RF-niň kompaniýasy bilen şertnama baglanyşar

«Türkmenaragatnaşyk» RF-niň kompaniýasy bilen şertnama baglanyşar

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi «Altyn asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň awtomatlaşdyrylan hasaplaşyk (Billing) ulgamyny döwrebaplaşdyrmak we giňeltmek bilen baglanyşykly enjamlary we programma üpjünçiliklerini satyn almak, getirmek, gurnamak hem-de tehniki goldawy bermek barada Russiýa Federasiýasynyň «Eastwind» ýapyk paýdarlar jemgyýeti bilen şertnama baglaşar.

Munuň üçin degişli ygtyýar berýän resminama Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.
Bellenilişi ýaly, bu resminama «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny» ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işleri has-da kämilleşdirmek maksady bilen kabul edildi.