Microsoft Nuance kompaniýasyny satyn almagy meýilleşdirýär

Microsoft Nuance kompaniýasyny satyn almagy meýilleşdirýär

Microsoft kompaniýasy Nuance Communications kompaniýasyny satyn almakçy bolýar. Bu kompaniýa programma üpjünçiligini we emeli intellekti işläp düzmek bilen meşgullanýar. Şertnamanyň bahasy 16 milliard dollar bolup biler. Bu barada “Financial Times” (FT) neşirine salgylanyp, sm.news habar berýär.

Çeşmäniň maglumatlaryna görä, Nuance Communications şu hepde satyn alnyp bilner. Ylalaşygyň şertleri üýtgäp biler. Kompaniýanyň wekilleri geňeşmeler baradaky maglumatlary heniz tassyklamadylar.
FT neşiri Nuance Communications üçin Microsoft bilen ylalaşygyň bähbitli bolup biljekdigini ýazýar. Bu kompaniýanyň birnäçe ýyl bäri ýitgi çekýändigi bilen bagly. Şertnama Microsoft üçin hem amatly bolar. Sebäbi IT-ägirdi saglygy goraýyş, maliýe hyzmatlary we telekommunikasiýa pudagynda müşderi bazasyny giňeldip biler. 
Eger şertnama baglaşylsa, Microsoft taryhda ululygy boýunça ikinji orna geçer. 
Nuance Communications sözleýşi anyklamak üçin emeli intellekti döretmek bilen meşgullanan ilkinji kompaniýalaryň biri hökmünde tanalýar. Olar soňrak Apple tarapyndan satyn alnan Siri wirtual kömekçisini döretdiler. Nuance Communications-yň baş edarasy Massaçusets ştatynyň Boston şäheriniň eteginde ýerleşýär.