Makgregor bilen Porýeniň arasyndaky üçünji söweş ýatyryldy

Makgregor bilen Porýeniň arasyndaky üçünji söweş ýatyryldy

Ultimate Fighting Championship-iň (UFC) irlandiýaly söweşijisi Konor Makgregor Dastin Porýe bilen 10-njy iýulda meýilleşdirilen söweşiniň ýatyrylandygyny mälim etdi. Bu barada gazeta.ru habar berdi.

Mundan öň, Porýe Makgregory wada berendigine garamazdan, özüniň haýyr-sahawat gaznasyna 500 müň dollar bermändigi üçin ýazgarypdy.

"Akmak. Siziň pul bilen araňyz ýabygorly bolmaly. Ýogsa-da, söweş gutardy. Men 10-una başga biri bilen söweşmekçi"-diýip, Makgregor Twitterde ýazdy.

Porýe oňa: "OK" diýip jogap berdi.
Makgregor bilen Porýe iki gezek duşuşdylar. 2014-nji ýylda irlandiýaly türgen ýeňiş gazandy. 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda bolsa Porýe Makgregory nokaut edip, ýeňiş gazandy. Olaryň üçünji söweşi bolsa şu ýylyň iýul aýynda meýilleşdirildi.
Ýeňilendigine garamazdan, Makgregor Porýe bilen ikinji söweş üçin 20 million dollardan gowrak girdeji gazandy. Porýe ondan bäş esse az girdeji aldy. Makgregor söweşden öň Porýeniň «Good Fight» söweş gaznasyna pul goşant etjekdigini aýdypdy.