Mineral suw howply bolup bilermi?

Mineral suw howply bolup bilermi?

Mineral suwlar köplenç dowamly (hroniki) keselleri bolan adamlara maslahat berilýär. Adatça adamlar mineral suwlaryny satyn alanlarynda olaryň ulanyş gözükdirmesine üns bermeýärler. Ýöne bu ünssüzlik saglyk bilen bagly howply we çynlakaý meseleleri döredip biler. Gürrüň, elbetde, köp mukdarda ionlary öz içine alýan hakyky mineral suwy hakda barýar. Bu barada Yuu News täzelikler habar berýär.

Bu suw esasan, dowamly keselleri bolan adamlar üçin maslahat berilýär. Mineral suwuň kömegi bilen köp ýakymsyz alamatlardan dynyp bolýar. Emma lukmanlar köplenç sagdyn adamlara beýle suw içmegi maslahat bermeýärler. Mineral suwuň aşa artykmaç içilmegi köplenç gan basyşyna, böwrek keseline, ýürek ýetmezçiligine we iýmit siňdiriş ulgamynyň kesellerine sebäp bolýar.
Şeýle hem lukmanlar mineral suwuň bedende şlaklaryň we toksinleriň ýok edilmegine kömek etmeýändigini öňe sürýärler.