Mukaddes Oraza aýyna gadam basýarys

Mukaddes Oraza aýyna gadam basýarys

Musulman dünýäsi üçin mukaddes bolan Oraza aýy ýetip geldi. 2021-nji ýylyň 12-nji aprelinde Günüň ýaşmagy bilen sahawatyň, halallygyň we haýyrly işleriň aýy başlandy.

Oraza aýynda ir ertirden tä Gün batýança iýip-içmekden saklanyp, agyz beklenilýär, gep-gybatdan daşda durulýar, gijelerine ybadat, haýyrly amallar edilýär. Bu aýda agzaçar sadakalary berilýär.
Türkmenistanyň Müftüliginiň karary bilen, ýurdumyzda Orazanyň ilkinji güni 13-nji aprele, soňky güni bolsa — 12-nji maýa gabat gelýär. Gadyr gijesi 8-nji maýdan 9-njy maýa geçilýän gijä düşýär. Baýram namazy 13-nji maýda okalar.
Şu salgydan Oraza aýynyň Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty, Balkan, Lebap, Mary we Daşoguz welaýatlary üçin agyz beklenýän we agyz açylýan wagtlarynyň senenamasyny ýükläp alyp bilersiňiz.
TmCars-yň adyndan ähli musulman doganlarymyza bu mukaddes aýda eden doga dilegleriňiziň, tutjak orazalaryňyzyň kabul bolmagyny arzuw edýäris!