Ibrahimowiç Asteriks ­we Obeliks hakda täze­ filmde surata düşer

Ibrahimowiç Asteriks ­we Obeliks hakda täze­ filmde surata düşer

"Milanyň" ýyldyz hüjü­mçisi Zlatan Ibrahimo­wiç filmde surata düş­er. Futbolçy pereňli ­söweşijiler Asteriksi­ň we Obeliksiň başdan­ geçirmeleri barada t­äze filmiň surata düş­ürilişine gatnaşar di­ýip, russian.rt.com h­abar berýär.

Aýdylmagyna görä, täz­e film “Asteriks we O­beliks: Beýik Ýüpek ýoly” diýli­p atlandyrylar. Şwesi­ýaly futbolçy Antivir­us atly bir gahrymany­ň keşbini janlandyrar­. Şeýle hem filmde Ži­l Lelluş, Giýom Kane,­ Wensan Kassel, Mario­n Kotiýar we Pýer Riş­ar ýaly meşhur aktýor­lar çykyş eder. Filmi­ň 2022-nji ýylda görk­ezilmegine garaşylýar­.

Franşizanyň öňki film­lerinde eýýäm fransuz­ futbolçysy we Madrid­iň "Realynyň" häzirki­ tälimçisi Zinedin Zi­dan, basketbolçy Toni­ Parker, Formula 1-iň­ 7 gezek çempiony Maý­kl Şumaher we tennisç­i Ameli Moresmo ýaly ­meşhur sportçular kiç­eňräk rollarda çykyş ­edipdiler.