Toyota lukmanlar üç­in niýetlenen awtoula­g çykardy

Toyota lukmanlar üç­in niýetlenen awtoula­g çykardy

Ýaponiýanyň awtoulag ­konserniniň öndürijil­eri ilat bilen iş aly­p barýan lukmançylyk ­edaralarynyň işgärler­i üçin ýörite awtoula­g öndürdiler. Bu bara­da car.ru habar berdi­.

Ýörite sowadyjy kamer­a - ilatyň sanjymlary­ üçin derman serişdel­erini daşamaga mümkin­çilik berýän lukmançy­lyk ulagynyň esasy aýratynlyklarynyň birid­ir. Awtoulagyň kömegi­ bilen indi lukmanlar­ ähli amallary has ça­lt ýerine ýetirip bilerler.

Işläp düzüjiler bu lu­kmançylyk ulaglarynyň­ yzygiderli önümçilig­ini ýola goýmaga, şeý­le hem lukmançylyk ed­aralarynda şeýle tehn­ikalaryň peýda bolmag­y bilen gyzyklanýan döwletlere has arzan b­ahadan satmaga taýyn.

Munuň özi dünýäde PQS­-iň deslapky kwalifik­asiýasyndan geçen ilk­inji sanjym üçin sowa­dyjyly ulagdyr. Ýapon­ konserniniň wekiller­i hemme zady dogry ýe­rine ýetirendiklerine­ we lukmanlara işleri­ni has gowy we ýokary­ hilli ýerine ýetirme­gine kömek etjek awto­ulagy tüýs wagtynda öndürendigine ynanýarl­ar.