«Yandex» 13 ýylyň içinde ilkinji gezek logotipini üýtgetdi

«Yandex» 13 ýylyň içinde ilkinji gezek logotipini üýtgetdi

IT kompaniýasy «Yandex» 13 ýylyň içinde ilkinji gezek logotipini üýtgetdi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugyna salgylanyp, TASS habar berýär.

«Yandex-iň» baş sahypasynda kompaniýanyň täze logotipi peýda boldy. Logotip — «Yandex-iň» täze aýdentikasynyň (brendiň wizual barabarlygy) bir bölegi, ol täze belgini — gyzyl tegelekde «Я» harpyny we logo dizaýnlary üçin täze şrifti öz içine alýar. Belgini interfeýslerde, durmuşda hem, mysal üçin, kurýer torbalarynda görmek bolýar. Şrift hyzmat logotiplerinde ulanylar» – diýip, kompaniýa habar berýär.

Şeýle-de, «Yandex» gözleg setiriniň dizaýnyny üýtgetdi, indi ol ugur görkezijiniň şekilini gaýtalamaýar. Aýdentika uzak wagtdan bäri kompaniýa bilen hyzmatdaşlyk edýän we Yandex Sans şriftiniň döredilmegine gatnaşan şrift dizaýneri Ilýa Ruderman bilen bilelikde «Yandex-iň» dizaýnerleri tarapyndan işlenip düzüldi. 
«Gözlegiň» dizaýn müdiri Gennadiý Lohtin «Yandex-iň» öňki logotipiniň 13 ýyl mundan öň döredilendigini belledi. Şol wagt hiç kim internet kompaniýasy önümleri eltip bermek, tölegleri gaýtadan işlemek, sürüjisiz awtomobilleri döretmek bilen meşgullanyp biler diýip pikir hem etmändi. Onuň aýtmagyna görä, täze aýdentika döwrebap «Yandex-iň» düýp manysyny görkezýär, kompaniýanyň hyzmatlarynyň umumy tehnologiýasynyň we umumy başlangyjynyň – gözlegiň bardygyny ýada salýar.