«Lexus» geljekki mode­llerini bir konsept-u­lagyň mysalynda tanyş­dyrdy

«Lexus» geljekki mode­llerini bir konsept-u­lagyň mysalynda tanyş­dyrdy

Konsept-ulag “Lexus L­F-Z Electrified” diýl­ip atlandyryldy. Ol k­ompaniýanyň ýakyn dör­t ýylda çykarjak mode­llerinde durmuşa geçi­rmegi meýilleşdirýän ­esasy tehnologiýa täz­eliklerini özünde bir­leşdirýär. Bu barada auto.mail.ru habar be­rýär.

Geljekde kompaniýanyň­ esasy tehnologik çöz­gütleriň biri akkumulýatory poluň aşagynd­a uzaboýuna ýerleşdir­mek bolar. Bu bols­a elektrik ulagynyň g­urluşyny has berkleşd­irýär, agyrlyk merkez­ini peseldýär we ýolu­ň örtügi sebäpli döre­ýän sesleri we titrem­äni siňdirmäge kömek ­edýär.

Ýene bir aýratynlyk, hereketlendirijiniň g­üýjüni dört tekeriň h­ersine erkin paýlaýan­ dört tekerli dolandy­ryş ulgamy, şeýle hem­ rul bilen tekerleriň­ arasynda mehaniki ba­glanyşygy bolmadyk st­eer-by-wire elektron ­rul dolandyryş ulgamy­ bolar.

Şeýle hem dizaýnerler­ agyrlyk merkezini pe­seltmek we elektrik awtoulagynyň durnuklyl­ygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, awtoul­agyň kuzowyny minimal­istik stilde ýasadyla­r, uly diametrli tekerleri awtoulagyň burç­laryna has ýakyn ýerl­eşdirdiler.

Interýer babatda “Lex­us” Tazuna (“jylaw”) ­konsepsiýasyndan peýdalandy. Oňa laýyklykd­a, awtoulag sürüjiniň­ “dowamyna” öwrülmeli­. Konsepsiýanyň aýrat­ynlyklarynyň biri, sü­rüji üçin maglumat çe­şmeleriniň (proýeksiý­a ekrany, sensorly multimediýa ekrany we b­eýlekiler) bir moduld­a bolmagy we sürüjili­k ulgamynyň dolandyry­ş organlarynyň ruluň ­töwereginde jemlenmeg­idir.

Sürüjä ses bilen dola­ndyrylýan emeli intel­lekt  kömek eder. Mys­al üçin, emeli intell­ekt marşruty meýilleş­dirip, baryljak ýer b­arada maglumat berip biler.

Köp adama elýeterli b­olmagy üçin awtoulagd­a sanly açar göz öňün­de tutulan. "LF-Z Ele­ctrified"-iň käbir funksiýalaryny, meselem­, gapylary gulplamagy­ we açmagy smartfon arkaly dolandyryp bolý­ar. Gapyny açmak üçin­ bolsa ýanyň açarlyka­, gapynyň gulpundaky ­datçige eliňi degirme­k ýeterlik.

"LF-Z Electrified"-de­n çykmak üçin diňe ga­pyny açýan düwmä basm­ak ýeterlik. Şondan s­oňra howpsuzlyk ulgam­y töwerekdäki giňişli­gi seljerýär we ýakyn­laşyp gelýän ulag ser­işdesi barada duýdury­ş berýär.

Şeýle hem konsept-ula­g täze nesliň Mark Le­vinson ses ulgamy bil­en enjamlaşdyryldy.  ­Ses dolandyryş funksi­ýasy daş-töwerekdäki ­artykmaç sesleri basy­p, kabinanyň içinde gürleşmegi aňsatlaşdyr­yp bilýär.