Ýeriň jümmüşinden başga bir planetanyň galyndylary tapyldy

Ýeriň jümmüşinden başga bir planetanyň galyndylary tapyldy

Arizonaly alymlaryň geçiren barlaglarynyň netijelerine görä, Ýeriň mantiýasyndaky materiallaryň köpüsi Teýanyň bölekleri bolup biler. Bu barada stattionline.org.ua habar berýär.

Bu çaklamanyň esasy sebäbi, alymlaryň işinde aýdylmagyna görä, Ýeriň mantiýasynyň dykyzlygynyň tapawudy boldy. Şol bir wagtyň özünde, hünärmenler öz pikirlerini tassyklamak üçin Ýeri, takmynan, 4,5 milliard ýyl ozal bolşy ýaly şekillendirýän gutarnykly modeli döretdiler.
Soňra alymlar planetamyzyň Marsyň ululygy ýaly ýa-da ondan-da has uly planeta bilen çaknyşsa, näme bolup biljekdigini görkezdiler. Şol bir wagtyň özünde, hünärmenler tarapyndan döredilen model Teýanyň mantiýasynyň demire baýdygyny göz öňünde tutýar - bu bolsa planetany aşa dykyz edýär.
Arizonaly topar munuň bu ugurdaky işleriniň ilkinjisi däldigini belleýär. Ýöne alymlaryň pikiriçe, olaryň barlaglary şu güne çenli edilen iň doly işdir.