BSGG COVID-19-a garşy sanjym alanlara maslahat berdi

BSGG COVID-19-a garşy sanjym alanlara maslahat berdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy COVID-19-a garşy sanjym alanlaryň özlerini nähili alyp barmalydygy barada maslahatlaryny aýtdy. BSGG sanjym etdiren adamlar, öňküsi ýaly örtük dakynmaly diýip hasaplaýar, sebäbi olar COVID-19 göterijisi bolup biler.

Şeýle maglumatlar bilen BSGG-niň immunizasiýa we sanjym boýunça departamentiniň müdiri Keýt O’Braýen paýlaşdy. Ol beýleki gorag çärelerini hem ýatdan çykarmaly däldigini belleýär diýip, RIA Nowosti habar berýär.

“Derman serişdeleri sizi keselden gorap biler, ýöne siz soň gidip, ony başga birine geçirip bilersiňiz, netijede olar hem kesele garşy sanjym almasa, keselläp biler”.

Şeýle-de, O’Braýen BSGG-de COVID-19-yň täze ştamlaryna garşy döredilen sanjymlaryň täsirliligi barada maglumatyň ýokdugyny, şonuň üçin howpsuzlygyň 100% kepilliginiň ýokdugyny belledi.