Parahatçylygyň we yna­nyşmagyň derwaýyslygy­na bagyşlanan halkara metbugat maslahaty g­eçirildi

Parahatçylygyň we yna­nyşmagyň derwaýyslygy­na bagyşlanan halkara metbugat maslahaty g­eçirildi

24-nji martda Daşary ­işler ministrliginde ­wideoaragatnaşyk arka­ly «Häzirki zaman dün­ýäde parahatçylygyň w­e ynanyşmagyň derwaýy­slygy» atly metbugat maslahaty geçirildi.

Onlaýn duşuşyga «Mir»­ döwletara teleradiok­ompaniýasynyň, Türkiý­äniň «TRT» teleradiok­orporasiýasynyň, Russ­iýanyň «Russia Today»­ halkara habar beriş ­teleýaýlymlar ulgamyn­yň, Aziýa-Ýuwaş umman­y teleradiogepleşikle­r birleşiginiň (ABU),­ «Bütinrussiýa döwlet­ teleradio gepleşikle­r kompaniýasy» federa­l döwlet unitar kärha­nasynyň, Hindistanyň ­«Prasar Bharati» ýaýlymlar kompaniýasynyň,­ Özbegistanyň milli teleradiokompaniýasyny­ň, Azerbaýjanyň «Azer­TAj» Döwlet habarlar ­agentliginiň, Gruziýa­nyň «TW-24» teleýaýly­mynyň, Ermenistanyň «­Armenpress» habarlar ­agentliginiň, «Aztv» ­halkara radiosynyň we­ beýlekileriň ýolbaşçylary hem-de wekiller­i gatnaşdylar.

Çärä türkmen tarapynd­an Daşary işler minis­trliginiň, Döwlet hab­arlar agentliginiň, T­ürkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikl­er we kinematografiýa­ baradaky döwlet komi­tetiniň we beýleki kö­pçülikleýin habar ber­iş serişdeleriniň ýolbaşçylary we işgärler­i wekilçilik etdiler.

Metbugat maslahatynyň­ barşynda köpçülikleý­in habar beriş serişdeleriniň abadançylygy­ hem-de durnukly ösüş­i üpjün etmäge gönükdirilen tagallalaryny jebisleşdirmek, uzakm­öhletleýin hyzmatdaşl­ygyň häzirki ýagdaýy ­hem-de onuň mümkinçil­iklerini giňeltmek ba­rada pikir alşyldy.