Şähdiňi açýan önümler aýdyldy

Şähdiňi açýan önümler aýdyldy

Russiýanyň Iýmitleniş we biotehnologiýa federal gözleg merkeziniň lukmany we ylmy işgäri Olga Grigorýan haýsy iýmitleriň adamyň şähdini açyp biljekdigi barada gürrüň berdi. Munuň, ilkinji nobatda, serotoniniň öndürilişini güýçlendirmek arkaly gazanylýandygy anyklanyldy diýip, ferra.ru habar berdi.

Hünärmeniň pikiriçe, serotoniniň öndürilişini güýçlendirmekde şokolad, banan we peýnir has gowy täsir edýär. Şol bir wagtyň özünde, "özüňi gowy duýmak we şähdiň açylmagy üçin belli bir önüme baglanmak hökman däl" diýip, hünärmen aýdanlaryna goşýar. Iň esasysy, dogry iýmitlenmek we sport bilen dowamly meşgullanmak ýeterlikdir.
Gyzykly ýeri, berhiz lukmany Daria Rusakowa serotoniniň öndürilmegine kömek edýän iýmitleriň belli bir çäkden geçmeli däldigini aýtdy. Mysal üçin, süýjini 20-30 gr-dan köp iýmeli däl. Şeýle hem bu iýmitleri günüň birinji ýarymynda iýmek maslahat berilýär.