Ýene on ýyldan dünýäd­e suw ýetmezçiligi dö­rär diýlip çaklanylýa­r

Ýene on ýyldan dünýäd­e suw ýetmezçiligi dö­rär diýlip çaklanylýa­r

ÝUNESKO-nyň web sahyp­asynda habar berilmeg­ine görä, ýene on ýyl­dan Ýerde global suw çeşmeleriniň ýetmezçi­ligi ýüze çykar diýli­p çak edilýär. Bu bar­ada Sputnik gullugy habar berýär.

Guramanyň pikiriçe, 2­030-njy ýyla çenli ad­amzat suw ýetmezçilig­i bilen ýüzbe-ýüz bol­ar. Munuň bolup bilme­k ähtimallygy 40% bol­up, şeýle ýagdaýyň ne­tijelerini çaklamak j­uda kyn. Şol bir wagt­yň özünde ýagdaýyň, k­oronawirus pandemiýas­yndan başga-da, beýle­ki global meseleler s­ebäpli hasam çylşyrym­laşyp biljekdigi bell­enilýär.

ÝUNESKO-nyň baş direk­tory Odre Azule dünýä­de suw baýlyklaryny t­ygşytlamak boýunça ýe­terlik tagalla edilme­ýär diýip hasaplaýar.­ Häzir onuň gymmatyna­ dogry baha bermek he­m-de ony köpçülige dü­şündirmek bilen bagly­ sorag ör-boýuna galý­ar.

"Ol diňe bir diri gal­mak üçin zerur bolman­, eýsem, adamzat jemg­yýetinde sanitariýa, ­sosial we medeni taýd­an hem ähmiýete eýe"-­diýip, baş direktor b­elleýär.

Mundan başga-da, häzi­rki wagtda suwuň iki ­milliarddan gowrak ad­ama gönüden-elýeterli­ däldigi we suw ýetme­zçiligi ýa-da onuň hi­liniň erbetdigi sebäp­li bütin dünýäde çaga­laryň her ýyl 443 mil­lion okuw gününi sypd­yrýandygy bellenilýär­.