Instagram 13 ýaş­dan kiçi çagalar üçin­ wersiýasyny taýýarlaýar

Instagram 13 ýaş­dan kiçi çagalar üçin­ wersiýasyny taýýarlaýar

Dünýädäki iň uly sosi­al ulgam bolan Facebook Instagram surat paýl­aşmak hyzmatynyň 13 ý­aşa ýetmedik çagalar ­üçin wersiýasyny döre­dýär. Bu barada “Bloo­mberg”-e salgylanyp, ­RIA Nowosti habar ber­ýär.

"Täze programma penşe­nbe güni kompaniýanyň­ içinde yglan edildi,­ ýöne entek işe giriz­ilmedi" -diýip, agent­lik ýazýar. Mälim bol­şy ýaly, häzirki "Ins­tagram" ulanyjylarynyň azyndan 13 ýaşdan u­ly bolmagyny talap ed­ýär.

"Çagalar ene-atalaryn­dan dostlary bilen ha­barlaşyp durmak üçin programma açmaga rugs­at soraýarlar. Ene-at­alarda bolsa häzirki ­wagtda bu babatda ola­ra hödürlär ýaly zat ­az, şonuň üçin biz go­şmaça önüm öndürmegiň­ üstünde işleýäris - ­mysal üçin, "Messenge­r Kids"-i döredişimiz­ ýaly - bu programma ­çagalar üçin amatly w­e ene-atalar tarapynd­an dolandyrylýar. Biz­ çagalar öz dostlary ­bilen aragatnaşyk sak­lap, täze güýmenjedir­ gyzyklanmalary açyp biler ýaly hem-de baş­ga-da zatlar üçin Ins­tagram-a ene-atalar t­arapyndan dolandyrylý­an ulgamy girizmegi meýilleşdirýäris"-diýi­p, agentlik "Facebook­"-yň metbugat sekreta­ry Jo Ozbornyň sözler­ini getirýär.